Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους ΟΤΑ

Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους ΟΤΑ

Ταξινόμηση

Περιγραφή Πιστοποίησης


Σε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους στους ΟΤΑ, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν πάνω στην αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές, βιολογικές και τεχνολογικές κρίσεις και στους τρόπους αντιμετώπισης τους σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την πιστοποίηση “Στελέχους Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων στους ΟΤΑ” της TOTALCERT ο κάτοχός πιστοποιείται στις βασικές γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές, βιολογικές και τεχνολογικές κρίσεις και στους τρόπους αντιμετώπισης τους στους ΟΤΑ.


Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια

• Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
• Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
• Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)
• Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
• Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)


Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στους ΟΤΑ» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως:

Γραπτώς (paper based)

Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

✓ Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)
✓ Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 70% στο σύνολο του τεστ.

- Διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024