Πληροφορική & Επικοινωνίες

Πληροφορική & Επικοινωνίες

Ταξινόμηση

“Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης Με Εφαρμογές Στον Χώρο Εργασίας (Social Media)”

Περιγραφή Πιστοποίησης


Σε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν πάνω στις "Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας".

Η πιστοποίηση Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο πιστοποιημένος να είναι σε θέση να γνωρίζει τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τους ορισμούς. Επιπλέον, θα αναγνωρίζει λειτουργίες και ορθούς τρόπους χρήσης των πιο διαδεδομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και πως να τα χρησιμοποιεί ως προωθητικά εργαλεία.


Προαπαιτούμενα Σχήματος


Ακαδημαϊκά κριτήρια

• Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
• Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
• Προγράμματα κατάρτισης ( VOUCHER)
• Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
• Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)


Διαδικασία Πιστοποίησης


Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης «Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως:

Γραπτώς (paper based)

Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

✓ Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)
✓ Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 70% στο σύνολο του τεστ

- Διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024