Πιστοποιήσεις Προσώπων

Πιστοποιήσεις Προσώπων

Ταξινόμηση
Η Totalcert ΙΚΕ είναι διαπιστευμένος από ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17024 με Αριθμό διαπίστευσης 1248/15.04.2021
Ψηφιακές Δεξιότητες

Η επιτυχής απόκτηση αυτής της πιστοποίησης θα δώσει στον κάτοχό του την έγκριτη γνώση αλλά και παράλληλα την αυτοπεποίθηση, ότι θα είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν, όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τον συνάδελφό τους.

Δείτε περισσότερα
Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

Με την πιστοποίηση “Στελέχους Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων” της TOTALCERT ο κάτοχός πιστοποιείται στις βασικές γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση εκδήλωσης φυσικής, βιολογικής ή τεχνολογικής καταστροφής ή κρίσης.

Δείτε περισσότερα
Basic Skills for Dealing Natural Disasters
Βασικές Δεξιότητες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Η επιτυχής απόκτηση αυτής της πιστoποιήσης θα δώσει στον κάτοχό του την έγκριτη γνώση αλλά και παράλληλα  την αυτοπεποίθηση , ότι θα είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν , όχι μόνο τον εαυτό τους , αλλά και την οικογένειά τους, τον συνάδελφό τους, το συνεργάτη τους και γενικότερα το συμπολίτη  τους.

Δείτε περισσότερα