Η  TOTALCERT στοχεύει να προσφέρει σε όλους τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους  είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, πιστοποιήσεις ανθρώπινου δυναμικού σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας αξιόπιστες και αδιάβλητες διαδικασίες εξετάσεων.

Ανέπτυξε αξιόπιστα Σχήματα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 με στόχο η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 μέσα από το οποίο:

  1.           Υλοποιεί  όλες τις κείμενες Νομοθετικές Διατάξεις.
  2.           Ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης.
  3.           Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Σχημάτων Πιστοποίησης.
  4.           Πραγματοποιεί ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών
  5.           Θέτει, παρακολουθεί και επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς της στόχους.
  6.           Σχεδιάζει και υλοποιεί τη βελτίωση των Σχημάτων Πιστοποίησης, της οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.
  7.           Ανασκοπεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας ως προς την επίτευξη των στόχων της.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

ISO/IEC 27001:2013

Διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024 με Αριθμό Διαπίστευσης 1248/15.04.2021.