Δεξιότητες και Προσόντα

Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, διδασκόμαστε, συμμετέχουμε στην κοινωνία και ζούμε την καθημερινή μας ζωή μεταβάλλεται διαρκώς σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες και δημογραφικές προκλήσεις. Οι κατάλληλες δεξιότητες βοηθούν τα άτομα να προσαρμόζονται στις μεταβολές αυτές και να εξασφαλίζουν την ευημερία τους, συνεισφέροντας παράλληλα στην κοινωνία, στην παραγωγικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη.

Σήμερα τα άτομα πρέπει να διαθέτουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, οι οποίες εκτείνονται από τις βασικές δεξιότητες, όπως οι στοιχειώδεις γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής και οι ψηφιακές δεξιότητες, έως τις επαγγελματικές ή τεχνικές δεξιότητες, καθώς και τις επιχειρηματικές και τις οριζόντιες δεξιότητες, όπως οι ξένες γλώσσες ή η ικανότητα εκμάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Επί του παρόντος, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με διάφορες προκλήσεις:

  • Ένα απαράδεκτα υψηλό ποσοστό Ευρωπαίων –ένας στους πέντε– εξακολουθούν να έχουν προβλήματα ανάγνωσης και γραφής, και ακόμη περισσότεροι διαθέτουν ανεπαρκείς δεξιότητες αριθμητικής και ψηφιακές δεξιότητες. Ένα σημαντικό μερίδιο μεταναστών και αιτούντων άσυλο στερούνται βασικών δεξιοτήτων και διαθέτουν ελλιπή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Πολλά άτομα στην Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν εργασία επειδή δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στα ταλέντα τους. Πράγματι, το 30 % των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολούνται σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν απαιτούνται πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.
  • Παράλληλα, το 40 % των εργοδοτών δεν μπορούν να βρουν άτομα με κατάλληλα προσόντα για την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας τους, ενώ το ποσοστό των ατόμων που είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και διαθέτουν τη νοοτροπία και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη σύσταση δικής τους επιχείρησης ή για την αναζήτηση νέων ευκαιριών είναι υπερβολικά χαμηλό.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην Ευρώπη αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μολονότι οι εθνικές και περιφερειακές αγορές εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν τις δικές τους ιδιαίτερες προκλήσεις, τα κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με παρόμοια προβλήματα και παρεμφερείς προοπτικές.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα των δεξιοτήτων έχουν ως στόχο την κινητοποίηση όλων των ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων φορέων με βάση τους ακόλουθους άξονες δράσης:

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων απευθύνονται κάθε έτος σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών και αποσκοπούν στην παροχή καθοδήγησης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών τους.

Διατίθεται υποστήριξη για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών στον τομέα των δεξιοτήτων σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, προκειμένου τα κράτη μέλη να επικουρούνται στο έργο τους κατά τον σχεδιασμό συγκεκριμένων λύσεων πολιτικής, ενώ η χρηματοδότηση της ΕΕ συμβάλλει στην πρακτική εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής:

Η Επιτροπή έχει προτείνει κατά το παρελθόν μια σειρά δράσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων και ζητημάτων στον τομέα των δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων οι «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» και ο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης».

Στις 10 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ένα νέο και ολοκληρωμένο «Θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη», στο οποίο προτείνονται δέκα δράσεις για τη διευκόλυνση της απόκτησης καλύτερων δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μοιραστείτε το

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email